Kosten & Erelonen

Vastgoedrecht

Onroerende goederen nemen in ons recht door hun aard en de specifieke regels die verbonden zijn aan de oprichting, verbouwing, overdracht en verhuur van dergelijke goederen een bijzondere plaats in. De steeds complexere regelgeving betreffende verkoop, oprichting en verhuur van dergelijke goederen noodzaken meer en meer en best reeds in een vroeg stadium bijstand van een advocatenkantoor. VERSUS advocaten biedt u die bijstand.

Burgerlijk recht en Verkeersrecht

VERSUS advocaten biedt u een gedegen bijstand op het gebied van het burgerlijk recht. Door hun bevoorrechte samenwerking met diverse verzekeringsmakelaars treden zij in dit rechtsdomein overal in België op, vaak onder dekking van een polis rechtsbijstand die de kosten en erelonen van ons kantoor dekken. Of u nu omwille van een snelheidsovertreding of een andere inbreuk op de Wegcode dient te verschijnen voor de Politierechtbank. Zij het dat u betrokken bent in een verkeersongeval waarbij u uw aanspraak op vergoeding wil waarmaken of juist een onterechte aanspraak op vergoeding wenst af te wijzen…. Ook hier kan VERSUS advocaten het verschil maken.

Insolventierecht

VERSUS advocaten biedt een bijzondere expertise op het vlak van insolventierecht. Gelet op de huidige economische conjunctuur, neemt deze rechtstak een steeds belangrijker positie in nu iedereen meer en meer wordt geconfronteerd met wanbetalers, insolvabele wederpartijen, et cetera.

Vanuit de eigen expertise als curator en schuldbemiddelaar, weten Mrs. VANDEGHINSTE en SOETE als geen ander welke acties mogelijk zijn in welk stadium van de insolvabiliteit van uw wederpartij. Betreft het een tijdelijke betalingsstop, werd door uw wederpartij bescherming aangevraagd onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of werd reeds een faillissement uitgesproken?

In elk van deze situaties kunnen zij u adviseren aangaande de meest adequate strategie om uw vordering al dan niet helemaal of gedeeltelijk te recupereren. Zij waken in elk stadium van de procedure over uw rechten en nemen de beslommeringen bij een eventuele aangifte van schuldvordering op zich.

Lees zeker ook wat wij kunnen betekenen voor het incasso van uw dubieuze debiteuren onder de noemer “Kosten en Erelonen” op deze website.

Omgekeerd staat VERSUS advocaten u evenzeer bij als u zelf, door ongelukkige omstandigheden tijdelijke bescherming tegen uw schuldeisers wenst of een afbetalingsplan wenst te onderhandelen met uw schuldeisers.

Handelsrecht

VERSUS advocaten is actief in het brede domein van het handels-, ondernemings- en vennootschapsrecht. Hieronder verstaan wij vooreerst een uitgebreide dienstverlening aan grote bedrijven, kmo’s en particuliere handelaars. VERSUS advocaten staat in voor de redactie en revisie van overeenkomsten (afgesloten of nog af te sluiten) tussen de cliënt en zijn wederpartij. Vermeldenswaardig op dit vlak is ook de expertise van VERSUS advocaten op het gebied van het opstellen van wedstrijdreglementen voor al uw commerciële acties, al dan niet via het internet.

Evenzeer heeft VERSUS advocaten een ruime ervaring met het voeren en begeleiden van rechtsgedingen in dit rechtsdomein voor al de Belgische rechtbanken van koophandel. Hierbij wordt dan gedacht aan procedures over handelsovereenkomsten zoals aannemingsovereenkomsten, handelsagentuur, distributieovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten, makelaarsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en factuurgeschillen. Hiertoe worden eveneens gerekend de geschillen die betrekking hebben op de Wet Marktpraktijken (bijv. oneerlijke concurrentie, misleidende reclame door uw concurrent, discussies over de sperperiode, etc.)

In het kader van het vennootschapsrecht worden dan weer aandelentransacties begeleid en oplossingen aangedragen om interne conflicten binnen de vennootschap tussen bestuurders en/of aandeelhouders op te lossen.

Arbeidsrecht

Het Belgische arbeidsrecht wordt gekenmerkt door een intens sociaal overlegmodel tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, die mee aan de basis liggen van een waaier aan rechtsbronnen. VERSUS advocaten leidt u doorheen dit doolhof naar de meest pragmatische oplossing bij de diverse potentiële conflictsituaties, is het nu als werknemer of als werkgever: ontslag om dringende reden, vertrouwelijkheidsclausules, het bekomen van een uitwinningsvergoeding, etc.