Algemene voorwaarden

Inleiding

Inzake advocatenhonoraria heersen nogal wat misverstanden en vooroordelen. VERSUS advocaten streeft daarom naar transparantie inzake erelonen- en kosten. Opdat de cliĆ«nt vooraf zou weten waartoe hij/zij  zich verbindt op het ogenblik dat hij/zij beroep doet op het kantoor, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden en modelovereenkomst inzake erelonen en kosten van toepassing. Let wel, de specificiteit en eigenheid van elk dossier zorgen er voor dat bij aanvang van de overeenkomst andersluidende afspraken kunnen worden gemaakt.

Algemene voorwaarden

1. VERSUS Advocaten is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid afgesloten tussen Mr. Mario VANDEGHINSTE en Mr. Kristoff SOETE. Elk contract komt tot stand tussen de opdrachtgever(s) enerzijds en de individuele behandelende advocaat anderzijds en dit met uitsluiting van het samenwerkingsverband VERSUS advocaten, dat nooit als contractspartij optreedt.

2. De toevertrouwde opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door de behandelende advocaat van VERSUS Advocaten, zijn medewerkers en zijn personeel, waarbij de advocaat in kwestie m.b.t. het resultaat van de zaak gehouden is tot een inspanningsverbintenis.

3. De aansprakelijkheid van de advocaten die deel uitmaken van VERSUS Advocaten, alsmede van hun personeel en medewerkers inclusief de aansprakelijkheid voor professionele fouten, is beperkt tot het bedrag dat in geval van bewezen fout en aansprakelijkheid wordt uitbetaald onder de collectieve polis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Brugge, eventueel vermeerderd met de door de behandelende advocaat onderschreven bijkomende waarborgen.

4. De keuze van derden waarop een beroep wordt gedaan door de behandelende advocaat ter uitvoering van de toevertrouwde opdrachten wordt op uitdrukkelijke vraag in overleg met de opdrachtgever(s) gedaan en bij gebreke daarvan met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtgever(s) verklaren kennis te hebben van het feit en te aanvaarden dat de behandelende advoca(a)t(en) van VERSUS Advocaten niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van deze derden.

5. De uitvoering van de toevertrouwde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen opzichtens de behandelende advoca(a)t(en) van VERSUS Advocaten, noch hun aansprakelijkheid inroepen.

6. Deze algemene contractvoorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de individuele advocaten die deel uitmaken van VERSUS Advocaten, hun medewerkers en hun personeel. Ze zijn onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever(s) en de behandelende advocaat behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de behandelende advocaat bij VERSUS Advocaten.

7. De opdrachtgever(s) erkennen door ondertekening van de algemene voorwaarden dat zij over alle bedingen afzonderlijk hebben kunnen onderhandelen en verklaren afstand te doen van het eventueel verboden of nietig karakter van elk of alle van deze bepalingen.

8. De opdrachtgever(s) verklaren te zijn ingelicht dat zij de gegevens bedoeld in artikel III.74 Wetboek Economisch Recht kunnen raadplegen op www.versus-advocaten.be of kunnen opvragen op de kantoren van Mr. Mario VANDEGHINSTE en Mr. Kristoff SOETE.

9. De opdrachtgever(s) zullen de kosten en erelonen van de behandelende advocaat van VERSUS Advocaten op eerste verzoek voldoen. De begroting van deze kosten en erelonen zal geschieden volgens een individuele overeenkomst of bij gebreke daaraan volgens de gebruiken gangbaar aan de balie van Brugge.

10. De opdrachtgever(s) erkennen door ondertekening van huidige algemene voorwaarden er kennis van te hebben genomen en ze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder enig voorbehoud.