Algemene voorwaarden

Inleiding

Inzake advocatenhonoraria heersen nogal wat misverstanden en vooroordelen. VERSUS advocaten streeft daarom naar transparantie inzake erelonen- en kosten. Opdat de cliënt vooraf zou weten waartoe hij/zij  zich verbindt op het ogenblik dat hij/zij beroep doet op het kantoor, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden en modelovereenkomst inzake erelonen en kosten van toepassing. Let wel, de specificiteit en eigenheid van elk dossier zorgen er voor dat bij aanvang van de overeenkomst andersluidende afspraken kunnen worden gemaakt.

Algemene voorwaarden

1. VERSUS Advocaten is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid afgesloten tussen Mr. Mario VANDEGHINSTE en Mr. Kristoff SOETE. Elk contract komt tot stand tussen de Opdrachtgever(s) enerzijds en het in de ereloonovereenkomst aangeduide Kantoor (de BV BVBA ADVOCATENKANTOOR MARIO VANDEGHINSTE dan wel de BV BVBA KRISTOFF SOETE) anderzijds en dit met uitsluiting van het samenwerkingsverband VERSUS advocaten, dat nooit als contractspartij optreedt.

2. De toevertrouwde opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. De Opdrachtgever(s) aanvaardt dat de advocaten (al dan niet middels vennootschap) en aangestelden van het Kantoor (gezamenlijk de “Personen” of “Persoon”) geen verplichting aangaan en hebben ten aanzien van de Opdrachtgever(s). De Opdrachtgever(s) aanvaardt met betrekking tot de toevertrouwde opdrachten geen (aansprakelijkheids)vordering in te stellen tegen enig Persoon en doet hiervan onherroepelijk afstand.

3. Het Kantoor is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten (de “Schade”) geleden door de Opdrachtgever(s) ten gevolge van grove nalatigheid of bedrog in de uitvoering van de Opdracht en voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk voor onrechtstreekse Schade of gevolgschade, waaronder begrepen Schade geleden door derden.

Indien het is vastgesteld dat het Kantoor aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het totale ereloon betaald door de Opdrachtgever(s) in de zaak onverminderd wat hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 250.000,00 EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval.

Indien het Kantoor wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van het Kantoor en derden (met inbegrip van de Opdrachtgever(s)), zal het Kantoor ten hoogste aansprakelijk zijn voor de Schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het Kantoor zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

Het Kantoor is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de toevertrouwde opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de Opdrachtgever(s) of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de toevertrouwde opracht.

Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen het Kantoor twee jaar na het litigieuze gegeven.

De Opdrachtgever(s) zal het Kantoor en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de toevertrouwde opdrachten.

Voormelde regelingen gelden niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het Kantoor – en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

4. De keuze van derden waarop een beroep wordt gedaan door het Kantoor ter uitvoering van de toevertrouwde opdrachten wordt op uitdrukkelijke vraag in overleg met de Opdrachtgever(s) gedaan en bij gebreke daarvan met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Opdrachtgever(s) verklaren kennis te hebben van het feit en te aanvaarden dat het Kantoor niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van deze derden.

5. De uitvoering van de toevertrouwde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen opzichtens het Kantoor, noch haar aansprakelijkheid inroepen.

6. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2, gelden (de bepalingen van) de ereloonovereenkomst en de algemene voorwaarden waar toepasselijk niet alleen ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – het Kantoor doch evenzeer ten aanzien van ‐ en in voorkomend geval ten gunste van – elke Persoon.

7. Het Belgisch recht is van toepassing, en de rechtbanken te Brugge zijn bevoegd.
 
8. De Opdrachtgever(s) erkennen door ondertekening van de algemene voorwaarden dat zij over alle bedingen afzonderlijk hebben kunnen onderhandelen en verklaren afstand te doen van het eventueel verboden of nietig karakter van elk of alle van deze bepalingen.

9. De Opdrachtgever(s) verklaren te zijn ingelicht dat zij de gegevens bedoeld in artikel III.74 Wetboek Economisch Recht kunnen raadplegen op www.versus-advocaten.be of kunnen opvragen op de kantoren van Mr. Mario VANDEGHINSTE en Mr. Kristoff SOETE.

10. De Opdrachtgever(s) zullen de kosten en erelonen van het Kantoor op eerste verzoek voldoen. De begroting van deze kosten en erelonen zal geschieden volgens een individuele overeenkomst of bij gebreke daaraan aan een ereloon van 165,00 EUR per uur exclusief BTW meer de kosten die gebruikelijk zijn.

11. De Opdrachtgever(s) erkennen door ondertekening van huidige algemene voorwaarden er kennis van te hebben genomen en ze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder enig voorbehoud.